Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych:
ENTERPRISE ADVISORS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rząsce (30-199) przy ul. Półkole 46 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000540805, REGON: 360645867, NIP: 6772385865.
II. Kontakt z administratorem danych osobowych
Telefon: 695 404 409 Email: biuro@enterpriseadvisors.pl
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Jakie dane osobowe są zbierane?
 1. Imię 
 2. Nazwisko
 3. Adres email
 4. Dane zapisane w plikach cookies,
 5. Dane zapisane w logach serwera,
 6. Dane przetwarzane w ramach prowadzenia profili Administratora danych osobowych w social media.
W jakim celu są przetwarzane?
 1. W celu przesyłania informacji handlowych o usługach Administratora danych osobowych w formie newslettera,
 2. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania składane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 3. W celu tworzenia rejestrów i ewidencje związane z obowiązkami wynikającymi z RODO,
 4. W celu prawidłowego zarządzania Stroną,
 5. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 6. W celach analitycznych i statystycznych – dla poprawy działania Strony oraz poprawy reakcji na zapytania Użytkowników.
Na jakich podstawach są przetwarzane? 
 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. – w zakresie w jakim nie mają zastosowania inne podstawy przetwarzania danych osobowych, w szczególności co do stosowania plików cookies. 
 2. Wykonanie umowy lub czynności przed zawarciem umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b ROD – w zakresie korzystania z formularza kontaktowego.
 3. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (w zakresie prowadzenia rejestrów i dokumentacji wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, obowiązków podatkowych) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na:
  • Prowadzenia analiz i statystyk mających na celu poprawę działania Aplikacji.
  • Administrowania działaniem Strony,
  • Ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń
Tj. przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
IV. Odbiorcy danych osobowych
 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych w ramach funkcjonowania Strony mogą być:
  1. Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych osobowych – w zakresie obsługi hostingu lub podobnych usług świadczonych na rzecz Administratora danych osobowych. 
  2. Podmioty świadczące obsługę prawną i księgową na rzecz Administratora danych osobowych. 
V. Czas przechowywania danych osobowych
 1. Administrator danych osobowych przechowuje dane przez następujące okresy:
  1. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do momentu wycofania zgody. 
  2. W przypadku danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług droga elektroniczną i realizacji umowy o świadczenie tych usług –  przez okres konieczny do świadczenia usług droga elektroniczną, jednak nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.
  3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 2 lata, liczonych od końca roku, w którym Administrator danych osobowych rozpoczął przetwarzanie. 
  4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych do celów analitycznych, administrowania Aplikacją oraz plików cookies – do czasu ich zdezaktualizowania lub utraty przydatności. 
 1. W przypadku zgłoszenia żądania realizacji prawa do bycia zapomnianym, każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.
VI. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich
 1. Administrator danych osobowych do udostępniania swoich usług za pomocą strony internetowej wykorzystuje popularne usługi i technologie, oferowane m.in. przez MailChimp, który – z racji siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – w świetle przepisów RODO jest traktowane jako podmiot z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej).
 2. RODO ogranicza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, z uwagi na to, że mogą one nie gwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej oraz ze względu na to, że nie stosuje się tam przepisów prawa europejskiego. Każdy Administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazania danych osobowych. 
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że w związku z korzystaniem z usług i technologii, dane osobowe są przekazywane wyłącznie tym podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty uczestniczące w tym programie gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. Administrator danych osobowych w każdej chwili udzieli Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, jak również w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  1. Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  3. Żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać ich usunięcia, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe i nie zachodzą podstawy uzasadniające dalsze przetwarzanie.
  4. Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
   • Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
   • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.
Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: biuro@enterpriseadvisors.pl
VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jej wycofanie
W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, może ona w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie uchyla legalności przetwarzania danych osobowych sprzed złożenia oświadczenia. Swoje uprawnienie może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: biuro@enterpriseadvisors.pl
IX. Skarga do organu nadzorczego
Osoba, której dane dotyczą, i która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego.  Organem nadzorczym, do którego można złożyć skargę w sprawie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X. Konieczność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej – konieczne, jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z usług oferowanych przez Administratora danych osobowych lub chce zakupić ebook za pośrednictwem Serwisu.
XI. Wykorzystanie plików cookies
 1. Strona internetowa do swojego działania wykorzystuje pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.
 2. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej. W wyniku zastosowania plików cookies, przy ponownym połączeniu ze stroną internetową, witryna rozpoznaje urządzenie, na którym strona jest otwierana. Pliki mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora danych osobowych, a także dostawców usług wykorzystanych w tworzeniu strony internetowej (np. Google, webtolearn, Youtube, Vimeo).
 3. Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, co powoduje, że zidentyfikowanie użytkownika bez posiadania dodatkowych informacji nie jest możliwe
 4. Przeglądarka jaką Pani/Pan stosuje, domyślnie dopuszcza wykorzystanie pików cookies na urządzeniach, z których korzysta użytkownik. Z tego powodu przy pierwszej wizycie w serwisie pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
 5. Cookies spełniają następujące funkcje (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  1. stan sesji — pliki cookies zawierają m.in. informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony są najczęściej wyświetlane. Dają również możliwość identyfikacji wyświetlanych błędów wyświetlanych. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  2. tworzenie statystyk — pliki cookies są służą do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać serwis i dostosowywać jego działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Administrator danych osobowych korzysta z narzędzi Google’a, takie jak Google Analytics.
 1. W przypadku, gdyby Pani/Pan nie życzył/a sobie wykorzystania plików cookies przy korzystaniu z serwisu, należy zmodyfikować ustawienia przeglądarki poprzez zastosowanie całkowitej blokady automatycznej obsługi plików cookies lub zażądanie każdorazowego powiadamiania o umieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.
 2. Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować znaczącymi trudnościami w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.
XII. Wykorzystanie logów serwera
 1. Informacje o niektórych zdarzeniach wywołanych przez użytkowników są zapisywane jako logowanie na serwerze. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla prawidłowego administrowania stroną internetową i udostępnionymi w ramach jej działania funkcjonalnościami. 
 2. Zapisowi mogą podlegać:
  1. czas dokonania zdarzenia – data/godzina/minuta/sekunda
  2. rodzaj zdarzenia i kwalifikacja zdarzenia, np. ostrzeżenie, błąd, tekstowy opis zdarzenia, 
  3. nazwa użytkownika wraz z adresem IP
  4. dane o pobieranych z serwera plikach.
 3. Zapisowi mogą podlegać również logi działań użytkowników, w takim wypadku logi dostępne są w narzędziach obsługujących poszczególne funkcjonalności strony internetowej. 
 4. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami i są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego administrowania działaniem strony internetowej. 
XIII. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Strona nie wykorzystuje mechanizmów profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
XIV. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez publikację nowego tekstu Polityki Prywatności na stronie internetowej.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji nowego tekstu Polityki prywatności. 
 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10.06.2021 r.
Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!