Dotacje unijne na inwestycje i rozwój

DOTACJE UNIJNE
NA INWESTYCJE I ROZWÓJ

Masz plany inwestycyjne dla swojej firmy i szukasz możliwości ich sfinansowania ze środków unijnych? Przydałby Ci się sprawdzony partner, który kompleksowo przeprowadzi Cię przez cały proces pozyskania funduszy a następnie ich rozliczenia? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu.


ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DLA TWOJEJ FIRMY:

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA CIEBIE:

Zdejmiemy z Ciebie ciężar i kompleksowo zajmiemy się dotacjami unijnymi dla Twojej firmy.
Przeprowadzimy Cię przez cały proces pozyskania i rozliczenia funduszy unijnych od A do Z:

KROK 1

ANALIZA POTRZEB

Podczas bezpłatnej konsultacji z naszym ekspertem od dotacji zidentyfikujemy i doprecyzujemy Twoje cele inwestycyjne, oczekiwane kierunki rozwoju oraz założenia biznesowe.

KROK 2

DORADZTWO I WYBÓR PROGRAMU

Przedstawimy Ci możliwe opcje uzyskania dofinansowania na realizację Twojej inwestycji (terminy naborów wniosków, wysokość dofinansowania) oraz rekomendację dalszej ścieżki działania. Umożliwi Ci to podjęcie decyzji, który Program dofinansowania wybierasz.

KROK 3

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

Nasi doświadczeni konsultanci opracują wniosek o dofinansowanie, tak aby mógł uzyskać jak największą liczbę punktów w konkursie dotacyjnym.

KROK 4

POZYSKANIE DOTACJI

Po opracowaniu wniosku, proces pozyskania dotacji będzie koordynowany i monitorowany przez nas w Twoim imieniu od chwili złożenia wniosku u operatora konkursu, aż do podpisania umowy dotacyjnej.

KROK 5

ROZLICZENIE PROJEKTU

Doświadczony inwestor wie, że pozyskanie dotacji to dopiero połowa sukcesu, a dla wielu przedsiębiorców to właśnie etap rozliczania projektu jest tym najtrudniejszym. Z Enterprise Advisors całą „papierologię” przejdziesz sprawnie i bezboleśnie.

KROK 6

RAPORTY Z TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Zakończenie realizacji projektu nie oznacza jeszcze wypełnienia wszystkich obowiązków. Ostatnim z nich jest zapewnienie tzw. trwałości projektu przez okres 3-5 lat. Doradcy Enterprise Advisors zadbają w Twoim imieniu, aby dopełnione zostały wszystkie wymogi formalne z tym związane.

Badanie potrzeb klienta

Masz pytania o dotacje?

NA JAKIEGO TYPU INWESTYCJE MOŻESZ UZYSKAĆ Z NAMI DOTACJE:

Specjalizujemy się w 3 obszarach wsparcia unijnego:

DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ (B+R)

Pozyskujemy fundusze na innowacje produktowe (opracowanie nowego, ulepszonego produktu lub usługi) lub innowacje procesowe (wprowadzenie nowych, ulepszonych metod produkcji lub dostaw). Przykładowe obszary wsparcia unijnego: badania przemysłowe, tworzenie prototypów, uruchomienie pierwszej produkcji, wzornictwo, uzyskanie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

DOTACJE NA ROZBUDOWĘ I WYPOSAŻENIE FIRMY

Wspieramy przedsiębiorstwa w rozwoju ich innowacyjności od strony infrastrukturalnej. Pozyskujemy dofinansowanie np. na budowę lub rozbudowę hali produkcyjnej, zakup maszyn czy linii technologicznych, które w efekcie realizacji ułatwią firmie wprowadzenie nowych bądź ulepszonych produktów lub usług na rynek.

DOTACJE NA SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Z nami zoptymalizujesz swój budżet na rozwój kompetencji i umiejętności pracowników. Pozyskujemy dotacje na doradztwo, opracowanie i wdrożenie programów doradczo-szkoleniowych z obszarów sprzedaży, zarządzania, komunikacji i rozwoju osobistego.

DLACZEGO DOTACJE unijne Z ENTERPRISE ADVISORS?

0
lat doświadczenia
w pozyskiwaniu dotacji
0
projektów
dotacyjnych
0
mln zł pozyskanych
dotacji
0
% skuteczności
w pozyskowaniu dotacji
Badanie potrzeb klienta

Wygląda to dla Ciebie interesująco?
Chcesz sprawdzić możliwości dofinansowania
dla swojej firmy?

LUB SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z NASZYM EKSPERTEM:

I.mikulska

IWONA MIKULSKA

Specjalista ds. Projektów Unijnych

Enterprise Advisors Polska sp. z o. o.
+48 605 572 570
iwona.mikulska@enterpriseadvisors.pl

ZAMAWIAM BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ:

SPRAWDŹ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej zebraliśmy odpowiedzi na pytania, które ostatnio pojawiały się najczęściej u naszych klientów przed nawiązaniem współpracy w zakresie usługi pozyskiwania dotacji, świadczonej przez Enterprise Advisors:

Zgodnie z danymi serwisu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej www.funduszeeuropejskie.gov.pl, do dnia 9 stycznia 2022 roku podpisano z beneficjentami z Polski 97 070 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 553,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 336,4 mld zł, czyli 93,5 procent całej dostępnej alokacji środków Unii Europejskiej dla Polski na lata 2014-2020. W ramach pozostałych środków, w kontekście przedsiębiorców, realizowane będą prawdopodobnie konkursy w ramach Działań: 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” oraz 3.3 „Innowacje w MŚP” dla województwa mazowieckiego. Przewidywany jest także kolejny nabór w ramach konkursu „Bony na cyfryzację”. 

Z dostępnych wstępnie informacji wynika, że najszybciej planuje się uruchomić środki z Programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) z budżetem w wysokości blisko 8 mld euro tj. ok. 37 mld zł. Pierwsze konkursy, planowane do ogłoszenia jeszcze w II kwartale 2022 r., mają dotyczyć pierwszego priorytetu – obejmującego wsparcie dla przedsiębiorców na działania badawczo-rozwojowe i innowacje. Budżet tego filaru wynosi 4,36 mld euro, czyli ponad 20,1 mld zł. Dofinansowaniem mają być objęte przedsięwzięcia związane z działalnością innowacyjną firm tj. wdrażaniem nowych produktów i usług bazujące na pracach badawczo-rozwojowych, lub przedsięwzięcia związane z tworzeniem bazy (infrastruktury) B+R w przedsiębiorstwach. Aby wykorzystać szanse związane z pierwszymi naborami, zachęcamy do kontaktu z Enterprise Advisors już teraz. To dobry moment na rozpoczęcie prac i rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, bez odkładania tego zadania na ostatnią chwilę. 

Tak. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.12.2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 (Dz.U. 2021 poz. 2422), w porównaniu do poprzednich lat zmieniają się nieco maksymalne poziomy dofinansowań, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy w poszczególnych województwach. I tak: na większy o 15% niż poprzednio poziom dofinansowania będą mogły liczyć firmy z województwa świętokrzyskiego, a o 5% z województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego czy łódzkiego. Bez mian pozostaną poziomy dofinansowania dla tzw. ściany wschodniej czyli np. województwa podkarpackiego czy lubelskiego. Zmniejszą się za to poziomy dla firm z Poznania, Wrocławia oraz województwa pomorskiego, a miasto stołeczne Warszawa ma zostać w ogóle wyłączone z możliwości skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

Z naszego doświadczenia wynika, że jest to okres od ok. 1 do nawet 3 miesięcy a decydującym czynnikiem mającym wpływ na szybkość opracowania wniosku jest stopień skomplikowania inwestycji oraz stan zaawansowania Inwestora w sprawach przygotowawczych do jej realizacji. Dość częstą, i jak najbardziej zrozumiałą praktyką, jest praca nad inwestycją od „zera” na etapie przygotowywania wniosku, gdy wspólnie z naszymi konsultantami wypracowywana jest finalna koncepcja przedsięwzięcia Inwestora, wpisująca się w unijne wytyczne i regulaminy konkursowe.

Jeśli realizujesz projekt i jednym z wydatków jest zakup gruntu, to możesz przeznaczyć na to dofinansowanie, ale jednocześnie taki koszt może stanowić nie więcej niż 10% wartości wszystkich wydatków w Twoim projekcie. Oznacza to, że w ramach całego projektu tylko 10% środków może być przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowej, a pozostałe 90% wydatków powinno dotyczyć innych kosztów. Takie przepisy znajdują się w rozdziale 7.3 „Zakup nieruchomości” w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w programach unijnych.

Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej specjalizacji. Na czym to polega? 

Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami. 

Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform) – narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń. Jej celem jest również dostarczanie pomysłów i wskazówek. Udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. 

Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez byłe Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. 

Krajowe inteligentne specjalizacje to dokument otwarty, który podlega ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. 

15 krajowych inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. 

Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowane zostały specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

NIE ZNAJDUJESZ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIA?

 Nic straconego. Napisz je do nas przez formularz kontaktowy, a szybko otrzymasz informację zwrotną. 

lub skontaktuj się z nami bezpośrednio:
695 404 409biuro@enterpriseadvisors.pl

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!