REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym w szczególności Zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z udostępnionych Użytkownikom funkcjonalności w ramach działalności Serwisu w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz EAP w tym zakresie.
 2. Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających z Serwisu.
 3. W związku ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach działania Serwisu, EAP zobowiązuje się do:
  1. Zagwarantowania Użytkownikom pełnej dostępności niniejszego Regulaminu, w tym zapewnienie możliwości jego pobrania, odtworzenia oraz utrwalenia za pomocą stosowanego przez Użytkownika systemu informatycznego.
  2. Świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią Regulaminu, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z uwzględnieniem przepisów RODO.
  3. Udostępnić bezpłatnie Użytkownikom Regulamin do zapoznania się przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany:
  1. do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacji,
  2. Po akceptacji Regulaminu – do przestrzegania jego postanowień. 
 1. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego pola w formularzu subskrypcji Newslettera lub Formularzu Kontaktowym przy oświadczeniu o treści: “Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Politykę prywatności“. 
 2. Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Serwisu i dokonywanie w nim zakupów.
 3. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 3 lit. a powyżej nie są wiążące dla Użytkowników.
§2
DEFINICJE
 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane zarówno z małej jak i dużej litery, mają następujące znaczenie:
  1. EAP – oznacza ENTERPRISE ADVISORS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rząsce (30 – 199) przy ul. Półkole 46 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000540805, REGON: 360645867, NIP: 6772385865.. 
  2. Użytkownik– osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu. 
  3. Newsletter – informacje wysyłane przez EAP na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, za jego wyraźną zgodą, dotyczące w szczególności Produktów i oferty EAP realizowanej przez Stronę internetową.
  4. Regulamin  niniejszy Regulamin Serwisu .
  5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  6. Serwis lub Strona – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://enterpriseadvisors.pl/ udostępniony Użytkownikom przez EAP.
  7. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez EAP na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z EAP, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te.
§3
OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe zarówno dla celów prywatnych, jak i związanych z działalnością gospodarczą Użytkownika.
§4
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W ramach działania Serwisu i Platformy EAP świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi elektroniczne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter.
 1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Użytkownik ma obowiązek korzystać z Usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób, który nie narusza dóbr osobistych EAP lub osób trzecich.
 2. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik ma obowiązek powstrzymania się od publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, jak również stanowiących naruszenie praw autorskich lub wizerunku osób trzecich, od wykorzystania usług świadczonych drogą elektroniczną do publikacji reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, jak również podejmowania jakichkolwiek innych działań, mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu.
 3. EAP zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług elektronicznych w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez Użytkownika, podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych niezbędnych do realizacji Umowy, podejmowania przez Użytkownika działań zakłócających działanie Serwisu, w tym korzystanie z niego przez innych Użytkownika, jak również tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną z uwagi na konserwację lub modyfikacje Serwisu. 
 4. Świadczenie drogą elektroniczną usług, wskazanych w ust. 1 powyżej, jest bezpłatne. 
 5. Usługa Formularz kontaktowy polega na udostępnieniu Użytkownikom modułu Serwisu pozwalającego na przesłanie wiadomości email do EAP. Z usługi Formularz rejestracyjny może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi dane wymagane do rejestracji tj. adres email oraz – opcjonalnie – numer telefonu. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany do skorzystania z formularza udostępnionego przez EAP w Serwisie. Po wypełnieniu  formularza i przesłaniu go do EAP, Użytkownik otrzyma wiadomość emial potwierdzającą otrzymanie przez EAP wiadomości Użytkownika. 
 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci udostępnienia Użytkownikom Formularza Kontaktowego jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi przez EAP. 
 7. Usługa Newsletter jest udostępniania Użytkownikowi, który wprowadzi do formularza subskrypcyjnego swój adres email. Formularz zapisu na Newsletter został udostępniony na stronie głównej i podstronach strony: https://enterpriseadvisors.pl/. Po dokonaniu zapisu, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem wiadomości email link potwierdzający subskrypcję, który należy aktywować poprzez kliknięcie w ten link. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywacji subskrypcji. 
 8. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie na żądanie Użytkownika, wyrażone poprzez kliknięcie w link odwołujący subskrypcję Newslettera zawarty w każdej wiadomości email zawierającej Newsletter wysyłany na adres email wskazany przez Użytkownika w formularzu subskrypcyjnym. 
 9. Jeżeli EAP zaprzestanie świadczenia którejkolwiek z usług elektronicznych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy danych EAP niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania żądania skutkującego usunięciem danych, złożonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. EAP każdorazowo powiadomi Użytkownika o usunięciu jego danych ze swojej bazy. 
§5
WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Aby móc bezpiecznie korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne wskazane w ust. 2 poniżej
 2. Warunkiem korzystania z Usług elektronicznych przez Klienta i Użytkownika jest:
  1. Posiadanie dostępu do urządzenia końcowego (komputer, smartfon, tablet itp.), pozwalającego na uzyskanie dostępu do Internetu,
  2. dostęp do przeglądarki internetowej w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych technologii,
  3. adres email – w przypadku korzystania z Formularza Kontaktowego lub Newslettera.
§6
OSTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. EAP zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter Internetu, używanego również do połączenia ze Serwisem, jak również przesyłania danych, w tym poczty elektronicznej, świadczenie usług droga elektroniczną może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Użytkownik akceptuje. W związku ze szczególnym charakterem możliwych zagrożeń, Sprzedawca nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Serwisu. W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, EAP zaleca Użytkownikom stosowanie środków ochrony urządzeń końcowych, z którym Użytkownicy korzystają do przeglądania zasobów w Serwisie, w tym poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizacje systemu operacyjnego, jak również podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci bezprzewodowych. 
 2. EAP zobowiązuje się zapewnić funkcjonowanie własnego systemu informatycznego, pozwalające na korzystanie z Usług elektronicznych w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści informacji składających się na świadczone usługi.
 3. EAP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą, oraz zaprzestanie świadczenia usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu. 
 4. EAP nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, skutki wynikłe z podania przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. W zakresie podania danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. EAP nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia dostępu do danych w przypadku otrzymania przez EAP urzędowego powiadomienia o tym, że przechowywane treści mają charakter bezprawny, a dane te zostały dostarczone EAP przez Użytkownika, jak również uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 6. W przypadku powstania szkody w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych, każda ze stron umowy o świadczenie tych usług, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, którą druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu wynika z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
§7
REKLAMACJE
 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w wszystkich sprawach funkcjonowaniem Seriwsu. W treści reklamacji należy wskazać w szczególności:
  1. adres elektroniczny (email) Użytkownika lub inne dane kontaktowe Użytkownika – w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą inną niż wiadomość email,
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 1 powyżej zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 2. Reklamacje Użytkowników można kierować do EAP w następujący sposób:
  1. Pisemnie na adres siedziby, tj. ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków,
  2. na adres elektroniczny: biuro@enterpriseadvisors.pl,
  3. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 695 404 409,
 1. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 14 dni. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia EAP zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 2. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest EAP.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na zasadach opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 19.06.2021 roku.
 2. EAP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności zmiana przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 3. EAP powiadomi Użytkowników o każdej zmianie regulaminu nie później niż na 7 dni przed dniem jej wejścia w życie. Zmiana regulaminu w postaci nowej wersji Regulaminu będzie publikowana w Serwisie, a ponadto każdy z Użytkowników zostanie powiadomiony o zmianie za pomocą wiadomości email.
 4. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie EAP. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również RODO.
 6. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 7. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod adresem URL: https://enterpriseadvisors.pl/regulamin/, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!