Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jako narzędzie finansowania szkoleń w firmie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS jak pozyskać pieniądze w roku 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to fundusz celowy, który tworzony jest corocznie z wydzielonej części ze składek pracodawców, odprowadzanych na Fundusz Pracy. Przeznaczony jest dla pracodawców na rozwój i doskonalenie zawodowe swoich kadr. Dzięki temu firmy mogą zakupić np. szkolenia z dofinansowaniem 80-100% i zoptymalizować swoje nakłady na rozwój pracowników.

W artykule  wskazujemy 10 rzeczy, o których dobrze wiedzieć aby skutecznie pozyskać pieniądze z tego funduszu w r. 2023.

W skrócie:

BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO I OTRZYMUJ INFORMACJE O NOWYCH ARTYKUŁACH I SPOSOBACH NA ROZWÓJ NA SWÓJ E-MAIL

1.Dofinansowanie z KFS. Kto może się ubiegać? Czy tylko MŚP?

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS może ubiegać się KAŻDY pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Inaczej mówiąc, beneficjentami wsparcia z KFS mogą zostać wszystkie podmioty odprowadzające składki na Fundusz Pracy lub z nich zwolnione na mocy prawa.

Oznacza to zatem, że o fundusze z KFS mogą ubiegać się także duże firmy. Warto to podkreślić, bo zazwyczaj większość konkursów o dofinansowanie usług rozwojowych, regulaminowo wyklucza te przedsiębiorstwa z udziału.

O dofinansowanie z KFS może ubiegać się także przedsiębiorca funkcjonujący jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Musi jednak spełnić warunek zatrudniania co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Chcesz pozyskać fundusze na szkolenia z KFS?

2.Na co dokładnie można przeznaczyć dofinansowanie z KFS? Priorytety wydatkowania środków KFS w r. 2023.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej co roku udostępnia wytyczne wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dopasowując je do aktualnych potrzeb rynku pracy. Priorytety opracowywane są przez ministra ds. pracy i wydatkowania KFS, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy.

W praktyce oznacza to, że aby firma mogła ubiegać się o dofinansowanie z KFS, w roku 2023 musi spełniać minimum jeden z poniższych priorytetów. Środki mogą zostać przeznaczone na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. Zawody deficytowe można sprawdzić tutaj: https://barometrzawodow.pl/
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

 

Oficjalny dokument dotyczący ww. priorytetów można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023.

3.Czy funduszy z KFS wystarczy dla mojej firmy? Kwoty na rok 2023 i ich dystrybucja w Polsce.

Na finansowanie zadań w ramach KFS w roku 2023 zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 277 mln 461 tys. zł. Środki te stanowią 4% przychodów Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wykazanej w sprawozdaniu budżetowym za rok 2021.

W ramach puli podstawowej Urzędy Pracy przekażą pracodawcom 219 mln.750 tys. zł. Budżet rezerwowy to 54 mln. 938 tys. zł.

Najwięcej środków na działania powiatowych urzędów pracy na 2023 rok z podstawowej puli otrzyma województwo mazowieckie (35 mln 92 tys. zł), śląskie (25 mln 309 tys. zł), wielkopolskie (21 mln. 339 tys. zł) i małopolskie (18 mln. 788 tys. zł). Najmniej środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzyma województwo opolskie (5 mln. 207 tys. zł) i lubuskie (5 mln. 562 tys. zł).

Oficjalny dokument dotyczący ww. planów wydatkowania środków KFS na rok 2023 można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023

4.Dofinansowanie do szkoleń z KFS. W jakiej wysokości?

Dzięki środkom KFS można uzyskać dofinansowanie wynoszące 80% kosztów kształcenia ustawicznego (w tym: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe), a w przypadku mikroprzedsiębiorstw (do 10 osób zatrudnionych) dofinansowanie wynosi 100%.

Maksymalne dofinansowanie na jednego uczestnika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Przy prognozowanej kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku 2023 w wysokości 6.935 zł; oznacza to górny pułap dofinansowania na pracownika na poziomie ok. 16.500-21.000 zł.

Dofinansowanie stanowi tzw. pomoc de minimis. Jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku i nie wymaga zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Limit udzielonej pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w ciągu 3 kolejnych lat. Dla sektora transportu jest niższy (100 tysięcy euro).

5.Na jakie szkolenia można przeznaczyć środki z KFS?

Nie ma ograniczeń. Zakres szkoleń może być dowolny. Ważne aby umożliwiały one realizację przynajmniej jednego z priorytetów dystrybucji środków KFS na rok 2023.

Dowolna może być także forma ich realizacji. A zatem możliwe są np. szkolenia stacjonarne w siedzibie firmy lub realizatora szkolenia, szkolenia online lub szkolenia w formie hybrydowej, łączące obie wymienione wcześniej metody prowadzenia zajęć.

6.Jaka działać, krok po kroku, aby uzyskać dofinansowanie na szkolenia z KFS?

Droga do otrzymania dofinansowania nie jest zbyt skomplikowana. W uproszczeniu należy:

 1. Sprawdzić jaki jest termin naboru wniosków w „Twoim” powiecie. Aby się tego dowiedzieć należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo (czasami taka informacje znajduje się na ich stronie internetowej. Najczęściej jednak należy zadzwonić na ich infolinię).
 2. Pobrać wnioski do wypełnienia ze strony internetowej właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Wybrać interesujące Cię szkolenia i ich dostawcę. Wybrane szkolenia powinny być dopasowane do przynajmniej jednego priorytetu wydatkowania środków KFS, przewidzianego na rok 2023.
 4. Uzupełnić wnioski i złożyć je we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie naboru. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

WAŻNE:

Zalecamy rzetelne, dobre przygotowanie wniosków. Wpasowanie się z wnioskiem w priorytety KFS ma duży wpływ na sukces.

7.Czy środki z KFS można przeznaczyć także na szkolenia i usługi Enterprise Advisors? Na jakie dokładnie?

Tak. Rekomendujemy wykorzystanie „dźwigni finansowej” z KFS do realizacji bardziej kompleksowych programów rozwojowych dla Twojej firmy. Dzięki temu korzyści dla  pracowników i wpływ na efektywność działania Twojej firmy będą największe.

Przykładowa ścieżka usług Enterprise Advisors, mogących zostać objętych dofinansowaniem:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych, doradztwo i opracowanie programu rozwojowego dopasowanego do danej firmy;
 • realizacja programu rozwojowego w oparciu o konkretne usługi szkoleniowo-doradcze Enterprise Advisors w obszarach: sprzedaż, zarządzanie, komunikacja, efektywność osobista, produktywność;
 • przykładowe problemy i wyzwania, które możesz rozwiązać w swojej firmie dzięki współpracy z EA: jak zwiększyć sprzedaż w firmie; jak rozwinąć kompetencje managerskie osób zarządzających zespołami; jak usprawnić komunikację między pracownikami aby współpracowali ze sobą efektywnie; jak zwiększyć produktywność pracownika itp.
 • przykładowe obszary szkoleniowe: aktywizacja sprzedaży w firmie, poprawa jakości obsługi klienta, zwiększenie wartości portfela zakupowego u obecnych klientów firmy, planowanie strategiczne i delegowanie zadań, przywództwo i motywowanie, budowanie zaangażowania, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami, zarządzanie zmianą w organizacji, efektywna komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie problemów i konfliktów, radzenie sobie ze stresem.

 

Szkolenia realizujemy: stacjonarnie np. w siedzibie klienta, online lub hybrydowo.

8.Czy Enterprise Advisors wesprze moją firmę w procesie pozyskiwania dofinansowania funduszy z KFS? W jakim zakresie dokładnie?

Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorcy. Zajmiemy się:

 • opracowaniem wniosku o dofinansowanie i pozyskaniem funduszy,
 • rozliczeniem projektu z właściwym operatorem KFS,
 • doradzimy i opracujemy program szkoleniowo-doradczy, dopasowany do potrzeb Twojej firmy a następnie go zrealizujemy.

 

Dlaczego warto z nami działać?

 • Od 9 lat skutecznie pozyskujemy dofinansowanie i dotacje na rozwój dla naszych klientów.
 • Jakość naszych usług szkoleniowo-doradczych doceniły już czołowe polskie firmy np. PayU, Koral, Żywiec Zdrój, Etex.

 

WAŻNE:

Wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy składa się na szkolenia konkretnej firmy szkoleniowej. Przed jego złożeniem należy zatem mieć już wybranego ostatecznego dostawcę usług szkoleniowych.

9.Pozyskałem fundusze z KFS we własnym zakresie. Chciałbym jednak zmienić wykonawcę (firmę szkoleniową) na inną niż we wniosku. Czy mogę to zrobić?

Taką sytuację doprecyzowuje regulamin („Zasady przyznawania środków z KFS”) / wzór umowy każdego z Powiatowych Urzędów Pracy. Zazwyczaj zmiana zakresu wsparcia np. terminów szkoleń, miejsca i formy ich realizacji, uczestników lub ich liczby, czy właśnie realizatora szkoleń jest możliwa po tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wymaga pisemnego poinformowania Urzędu i uzyskania jego zgody na wprowadzenie zmian.

10.Jakie są terminy naborów o środki KFS w poszczególnych województwach?

Konkursy z tzw. budżetu podstawowego realizowane są przez Powiatowe Urzędy Pracy w pierwszym kwartale 2023.

Przykładowe terminy naborów:

 • Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawa: 1-10.02.2023
 • Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie: 6-8.02.2023
 • Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim: 13-17.02.2023.

 

O terminie naboru ważnym dla Twojej firmy dowiesz się z Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego dla jej siedziby.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Chcesz nawiązać z nami współpracę w zakresie szkoleń dofinansowanych z KFS lub innych źródeł?

 • skontaktuj się z naszym specjalistą od dofinansowań: Iwona Mikulska kom. +48 605 572 570, mail: iwona.mikulska@entepriseadvisors.pl  .
 • uzyskasz odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania i przeprowadzimy Cię „za rękę” przez cały proces.
iwona mikulska portret

Iwona Mikulska

Specjalistka ds. funduszy UE
Enterprise Advisors Polska sp. z o. o.
+48 605 572 570
iwona.mikulska@enterpriseadvisors.pl

Chcesz pozyskać fundusze na szkolenia z KFS?

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O NOWYCH ARTYKUŁACH I SPOSOBACH NA ROZWÓJ NA SWÓJ E-MAIL?

Przykładowe szkolenia, które cieszą się obecnie szczególnym zainteresowaniem wśród firm:
Przeglądaj także nasze inne publikacje:

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!